Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van iedere factuur van Retailbooking dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Retailbooking aan te wijzen bank- of girorekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door opdrachtgever.
 2. Reclames over door Retailbooking uitgebrachte facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum bij Retailbooking te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld.
 3. Retailbooking heeft het recht om op basis van de goedgekeurde aanbieding een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door Retailbooking aangegeven rekening te zijn voldaan.
 4. Retailbooking heeft het recht om, indien een opdrachtgever de overeengekomen wijze van betaling niet nakomt, de opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt de opdracht als door opdrachtgever geannuleerd beschouwd en wordt deze conform hetgeen is bepaald in art. 10 aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan opdrachtgever in rekening is gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen.
 6. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig c.q. niet volledig betaalt, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke c.q. verzuim te zijn en zal opdrachtgever vanaf veertien dagen na factuurdatum zonder nadere in gebreke stelling de wettelijk geldende rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd zijn over het gehele, nog openstaande bedrag.
 7. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 150,– per incasso.
 8. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 9. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door opdrachtgever verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van opdrachtgever.

Aanvullende voorwaarden promotionele actie

De boeker [verder te noemen: Gebruiker] wil gebruik maken van het openbaar gebied van betreffend shopping center [verder te noemen: Ingebruikgever] en heeft hiervoor een verzoek ingediend via het platform Retailbooking.nl en zal daarom rekening houden met en afdoende en deugdelijk verzekerd zijn voor:

 • • Inspelen op de zintuigen van bezoeker/consument (ruiken, voelen, proeven)
  • Moet voldoen aan de doelstelling: verrassen/inspireren/verblijfsduur verlengen
  • Bij sampling zal bij voorkeur doorverwezen worden naar supermarkten en/of winkeliers in betreffende shopping center in combinatie met voordeelbonnen;
  • Bij flyeren wordt na afloop door Gebruiker zelf een rondje gemaakt door betreffend shopping center om de flyers op te ruimen
  • Geen ‘gekleurde’ acties (politiek/religie)
  • Samplingacties met kranten zijn toegestaan als dan wel de producten worden afgekocht uit de lokale winkels of met hen een samenwerking is aangegaan
  • De merkambassadeurs zorgen zelf voor de schoonmaak en afvalverwerking. Gebeurt dit niet, dan wordt een boete opgelegd van €100,- en worden de extra kosten van schoonmaak en afvalafvoer achteraf doorbelast
  • De promotionele actie of de tijdelijke kiosk mag opgebouwd en afgebouwd worden tijdens openingstijden van het winkelcentrum, daarnaast moet het tijdens openingstijden van de winkelcentra bemand zijn. De openingstijden staan beschreven op de websites van de genoemde winkelcentra;
  • Gebruiker zal de Ruimte gedurende de duur van deze overeenkomst daadwerkelijk, behoorlijk en zelf gebruiken;
  • Het is Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingebruikgever niet toegestaan de Ruimte geheel of gedeeltelijk te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven;
  • Gebruiker zal de Ruimte als een goed Gebruiker en overeenkomstig haar bestemming gebruiken;
  • Gebruiker aanvaardt de Ruimte in de staat waarin deze bij aanvang van de overeenkomst verkeert. Tenzij anders vermeld, bevindt de Ruimte zich bij aanvang van het gebruik in goede staat;
  • Ingebruikgever is gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet gehouden tot het verrichten van enige onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de Ruimte;
  • Alle kosten van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de Ruimte die door of op verzoek van Gebruiker worden gemaakt, zijn voor rekening van Gebruiker;
  • Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingebruikgever veranderingen aan de Ruimte aan te brengen;
  • Bij het einde van deze overeenkomst of bij einde van het gebruik van de Ruimte is Gebruiker verplicht de Ruimte geheel leeg, ontruimd en schoon met medeneming van het zijne en de zijnen, aan Ingebruikgever op te leveren. De Ruimte dient bij het einde van het gebruik in dezelfde staat te worden opgeleverd als
  waar deze bij aanvang van de overeenkomst in is aanvaard, behoudens normale slijtage en veroudering;
  • Gebruiker is zowel tegenover Retailbooking.nl als tegenover Wereldhave aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming door de Gebruiker in de nakoming van de verplichtingen (o.a. Samplingreglement) en Gebruiker heeft hiervoor een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering    afgesloten.
 • • Op basis van verbouwingen en/of andere redenen in het kader van de veiligheid is het management van betreffend shopping center altijd bevoegd de geboekte en goedgekeurde activatie zonder aansprakelijkheid voor betreffend shoppingcenter te annuleren tot 24 uur voorafgaand aan de feitelijke activatie. In dit
  geval gaan we met u op zoek naar een passend alternatief.